FAMP-ASE

 • French
 • Română
 • PDF

Mobilități

There are no translations available.

Mobilitatea de studiu se bazează pe acorduri inter-instituţionale între instituţii participante la Programul LLP care deţin o Cartă Universitară Erasmus. Mobilităţile de studiu se realizează pentru perioade cuprinse între minim 3 luni şi maxim 12 luni, în cadrul unui singur an universitar, în limita parteneriatelor existente pentru anul universitar respectiv.

Oferta de mobilităţi va fi prezentată pe spaţii lingvistice, în funcţie de limba de predare utilizată la universitatea parteneră, după cum urmează: spaţiul anglofon, spaţiul francofon, spaţiul german, spaţiul italian, spaţiul spaniol.

La selecţia pentru mobilităţi Erasmus pot participa toţi studenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cetăţeni români sau ai ţărilor participante la program sau rezidenţi ai acestor state având statut de apatrizi sau refugiaţi, înscrişi la forma de învăţământ cu prezenţă în campus (condiţii cumulative).

Studenţii participanţi la mobilităţi trebuie să fie înmatriculaţi la ASE Bucureşti atât în momentul selecţiei, cât şi pe parcursul mobilităţii, în ciclul de licenţă, masterat sau doctorat.

Candidaţii pot depune maxim şapte opţiuni pentru universităţi din acelaşi spaţiu lingvistic, pentru locuri cu finanţare sau fără finanţare Erasmus. Un candidat poate participa la selecţia pentru un singur spaţiu lingvistic.

Pentru toate activităţile legate de selecţie (depunerea dosarului, participarea la probele de concurs, retragere), prezenţa candidatului este obligatorie.

Selecţia candidaţilor pentru mobilităţi studenţeşti Erasmus se face prin concurs, pe baza rezultatelor academice cumulate, a rezultatelor testului de competenţă lingvistică şi a interviului de selecţie.

Înscrierea la selecţia pentru mobilităţi Erasmus se face cu respectarea următoarelor condiţii:

a) Candidatul va depune la Biroul pentru Programe Comunitare un singur dosar (dosar de plastic cu coperta transparentă) conţinând următoarele documente obligatorii:

 • Formular de înscriere, cu precizarea opţiunilor,
 • Scrisoare de intenţie (redactată în limba străină în care se vor efectua studiile),
 • Curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile),
 • Proiect de studii (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile), în care să se detalieze obiectivele de studii şi profesionale prevăzute pe durata mobilităţii (1-2 pagini).

Documente opţionale relevante pentru mobilitatea solicitată:

 • Certificate lingvistice (fotocopii),
 • Atestate profesionale (fotocopii),
 • Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării ştiinţifice studenţeşti, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii),
 • Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original).

b) Înscrierea se face o singură dată, pentru toate opţiunile exprimate. Dosarul rămâne, pe toată durata desfăşurării selecţiei la Biroul pentru Programe Comunitare.

c) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din formularul de înscriere nu pot fi modificate.

d) Dosarele incomplete din punct de vedere al prezenţei documentelor obligatorii sau opţiunile neconforme cu locurile disponibile (nivel, durată, specializare) vor fi eliminate din concurs.

Media generală de concurs se determină prin ponderarea celor trei criterii de selecţie, după cum urmează:

 • rezultate profesionale (media cumulată a anilor de studiu): 50%
 • rezultatul testului de competenţă lingvistică: 30%
 • nota obţinută la interviul de selecţie: 20%

Oferta mobilități an universitar 2012-2013

Calendar mobilități an universitar 2012-2013

 

Pentru mai multe informații accesați:

 • Regulamentul privind mobilităţile studenţeşti în cadrul programelor comunitare